Kontakta oss

KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret så får du svar inom 24 timmar.

villcon ab din byggkonstruktör
BESÖK OSS

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Skårs Led 3, 412 63, Göteborg

Sundsvall

Storgatan 73, 852 30 Sundsvall

Varberg

Blästergatan 3, 432 32 Varberg

010-551 56 81

Klimatdeklaration

På denna sida kan du läsa mer om klimatdeklarationer och hur vi kan hjälpa dig med din deklaration.

Vad är en klimatdeklaration?

Byggskedet omfattar flera olika arbetsmoment som uttag av råvaror, själva tillverkningen av produkterna som används vid byggskedet, arbetet som utförs samt de transporter som görs. Klimatdeklarationen är en sammanställning av dessa parametrar och innehåller beräkningar på vilken klimatpåverkan som sker vid bygget. Deklarationen sammanställs för att sedan skickas till Boverket. 

Varför behöver man en klimatdeklaration?

För att minska utsläpp och öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan och samtidigt öka kunskapen om livscykelanalyser (LCA). En klimatdeklaration kan fungera som ett verktyg för att minska klimatpåverkan innan, under och efter byggnationer.

En klimatdeklaration gör även alla intressenter och inblandade aktörer mer medvetna om hur deras respektive leveranser och delar spelar roll och hur de kan hjälpa till att bättre påverka vårt klimat. Därför gäller från och med den 1 Januari 2022 en ny lag som kräver klimatdeklarationer av nya byggnader.


Hur får jag som kund en klimatdeklaration och vad behöver jag tänka på?

Den huvudsakliga byggstenen i en klimatdeklaration är en resurssammanställning i form av samtliga material, total energi och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under byggskedet. 


Har man redan i tidigt skede framställt en byggkostnadskalkyl kan man ha stor användning av denna för att sammanställa grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden som krävs i resurssammanställningen.

För att klimatkalkylen skall bli så bra som möjligt så behövs ett bra underlag. Har du en byggkostnadskalkyl och/eller ritningsunderlag så underlättar det processen. Det är viktigt att man gör sitt yttersta för att få till så bra underlag som möjligt då det kommer hjälpa dig i framtiden om du vill klimatoptimera din byggnation. I början har man inte alla produkter och det är heller inte nödvändigt att bestämma redan där, även om det är önskvärt. 

Vilka delar i byggnaden ingår i klimatdeklarationen?

De byggnadsdelar som ingår i klimatdeklarationen är: 


 • Byggnadens klimatskärm
 • Bärande konstruktionsdelar
 • Innerväggar


Vilket i sin tur betyder att installationer inte ingår.


Klimatskärm

I detta sammanhang är en klimatskärm en byggdel som består av flera isolerande skikt. Skikten avgränsar byggnaden från temperatur, ljud, fukt och vind i utomhusmiljön.

 

Bärande konstruktionsdelar 

De bärande konstruktionsdelarna syftar till de delar som för över laster och tyngder från t.ex. möblering, personer och snö ned till grunden. Läs mer om konstruktionsritningar…


Innerväggar

De väggar som inte är bärande (väggar som är innanför klimatskärmen) kallas här för innerväggar. Som således innebär att de ytskikt på bärande konstruktionsdelarna i projektet inte ingår i klimatdeklarationen.

Vanliga frågor (FAQ)

När träder kravet på klimatdeklaration för byggnader i kraft?

Bygglovspliktiga byggnader som uppförs med en bygglovsansökan som skall vara inne från och med den 1 januari 2022 eller senare har krav på en klimatdeklaration. Läs mer om de undantag som finns här…

Behöver jag en klimatdeklaration som privatperson?

Klimatdeklaration privat eller klimatdeklarationer för privatpersoner.

Enligt Byggverket “Byggnader som har en privatperson som byggherre och där byggnaden uppförs privat” så omfattas detta inte av kravet på klimatdeklaration.


Undantaget gäller både när byggherren är en privatperson som själv bygger och när byggherren är en privatperson som låter någon annan uppföra byggnaden.


Exempelvis enligt byggverket “Exempel på en situation som omfattas av undantaget är när en privatperson köper ett nyproducerat hus från ett företag som utvecklar och säljer nyckelfärdiga småhus.


Om du inte vet vad en klimatdeklaration är, kan det vara bra att läsa detta innan du fortsätter.

 

Du kan även läsa mer:

Hur mycket kostar en klimatdeklaration?

Nedan kostnadsuppskattningar är för olika byggnader och kommer direkt från Boverket. Beräkningar följer de föreslagna regler som omfattar en avgränsad del av byggnaden men också följer dess livscykel.

 • Serietillverkat småhus 150m² 40-60tkr
 • Flerbostadshus 3 825m² 20-30tkr
 • Lokalbyggnad 60 000m² 60-90tkr
 • Digital Lokalbyggnad 60 000m² 30-45tkr

Vad är en klimatdeklaration bra för?

En klimatdeklaration ger byggherren fördjupad kunskap om olika resursflöden i byggnaden, dess klimatpåverkan och som tillika ger en dokumenterad klimatprestanda.

En tidig klimatberäkning (klimatkalkyl i tidiga byggskeden) ger ett kvantitativt underlag för att man ska kunna ta väl underbyggda beslut om hur byggnadens klimatpåverkan kan minska. En ökad kunskap ger bättre möjligheter att minska mängderna material och avfall. Därmed kan också kostnaderna minska på både kort och lång sikt.

Utan en klimatdeklaration och kvantitativt underlag är det svårt att veta exakt vilka material, avfall mm som på bästa sätt kan minska kostnaderna på kort och lång sikt.

Med hjälp av en tidig klimatberäkning kan byggherren få fördjupad kunskap om byggnadens resursflöden och dess klimatpåverkan. Som i sin tur hjälper byggherren att ta informerade beslut och möjlighet att minska kostnaderna och byggnadens klimatpåverkan på kort och lång sikt.

Finns det undantag från kravet på klimatdeklaration?

De undantag som idag är listade från Boverket: 


 • byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år 
 • byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § PBL 
 • byggnader för industri- eller verkstadsändamål 
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring 
 • byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter 
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet 
 • även byggnader med vissa statliga byggherrar 
 • byggnader där också byggherren är en privatperson som uppför eller låter uppföra byggnaden privat.


Med reservation för ändringar, se Boverket för senaste information.

Källa: https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/omfattas/inte-deklareras/#h1

Vem ska göra klimatdeklarationen?

Det är byggherren som har ansvar för att deklarationen görs och att den också lämnas in till Boverket.


Den som ansvarar för att klimatdeklarera är byggherren. Byggherren ansvarar även för att deklarationen lämnas in till Boverket.

Behöver jag en klimatdeklaration för en tillbyggnad?

En klimatdeklaration behöver du enbart göra när du upprättar nya byggnationer. För tillbyggnationer behöver du (idag) inte göra en ny klimatdeklaration. 

Hur vet du när du ska lämna in din klimatdeklaration?

Än finns ingen specifik tidpunkt när en klimatdeklaration skall lämnas in. En inlämnad klimatdeklaration krävs dock för att få slutbesked. 

Kontakta oss idag!

Kommer det att finnas ett tröskelvärde i reglerna?

Nej, det finns inte något gränsvärde för högsta tillåtna klimatpåverkan när reglerna föreslås införas den 1 januari 2022.

Sett från idag så finns inget gränsvärde för vad den största respektive lägsta önskade klimatpåverkan är i reglerna. Dock är det högst troligt att det inom en tid kommer gränsvärden som man kan följa under byggskedet. 

Boverket har föreslagit att gränsvärden införs från 2027.

Vem skall du skicka din klimatdeklaration till?

Klimatdeklarationer ska lämnas in och registreras digital hos Boverket. 

Vad händer efter att du har lämnat in deklarationen?

Efter klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket kommer den att registreras men utan besked om godkänd eller underkänd då det gränsvärden än ej är satta. Alla klimatdeklarationer samlas i ett klimatdeklarationsregister som Boverket har tillsyn över.

För byggherren finns det krav att uppgifterna som ligger till grund för klimatdeklarationer skall sparas i fem år. 

Två grundstenar av den data att spara är resurssammanställningen och produktspecifika klimatdata.

Om Boverket skulle behöva så kan Boverket begära in de uppgifter som legat till grund för klimatdeklarationen från Byggherren. Skulle Boverkets beräkningar således avsevärt avvika från det deklarerade värdet i klimatdeklarationen ska byggherren få möjlighet att ge en godtagbar förklaring. Om byggherren borde ha insett avvikelsen och att det vore osannolikt misstag som väsentligen avviker kan Boverket följaktligen ta ut en sanktionsavgift om byggherren har lämnat oriktiga uppgifter.

Vad händer om jag inte klimatdeklarerar byggnaden?

Alla bygglovspliktiga byggnader som skall ha bygglov 1 januari 2022 skall klimatdeklarera för att få slutbesked. Detta betyder att kommunen inte kommer ge något slutbesked enligt PBL för byggnationen, utan en klimatdeklaration. 

Enbart interimistiska slutbesked kan ges. 

När du klimatdeklarerat och registerat din deklaration hos Boverket får du ett kvitto som byggherren använder som bevis för att få slutbesked. Det är inte ovanligt att det också krävs konstruktionsritningar eller kompletterande konstruktionsberäkningar för att få bygglov.

Kontakta oss gärna för att reda ut exakt vad du behöver för att få färdigt ditt bygge så snabbt och enkelt som möjligt.

Fastnat i projektet eller behöver du prata med en expert?

Din byggkonstruktör, från start till färdigt projekt.

Kontakta oss


Villcon AB

Skårs Led 3

412 63 Göteborg

Kontor & öppettider


Öppettider

Helgfria vardagar: 08:00-17:00


©2024 Villcon AB. / Integritetspolicy / Om Cookies / Om Villcon

Designed with you in mind, by Profit Media