Klimatdeklaration

En konstruktionsritning är en teknisk beskrivning som visar byggnadens konstruktiva utformning. Alltså ska det framgå i konstruktionsritningen vilka konstruktionens byggnadskomponenter är.

På denna sida kan du läsa mer om klimatdeklarationer och hur vi kan hjälpa dig med din deklaration.

Vad är en klimatdeklaration?

Byggskedet omfattar flera olika arbetsmoment som uttag av råvaror, själva tillverkningen av produkterna som används vid byggskedet, arbetet som utförs samt de transporter som görs. Klimatdeklarationen är en sammanställning av dessa parametrar och innehåller beräkningar på vilken klimatpåverkan som sker vid bygget. Deklarationen sammanställs för att sedan skickas till Boverket. 

Varför behöver man en klimatdeklaration?

För att minska utsläpp och öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan och samtidigt öka kunskapen om livscykelanalyser (LCA). En klimatdeklaration kan fungera som ett verktyg för att minska klimatpåverkan innan, under och efter byggnationer.

En klimatdeklaration gör även alla intressenter och inblandade aktörer mer medvetna om hur deras respektive leveranser och delar spelar roll och hur de kan hjälpa till att bättre påverka vårt klimat. Därför gäller från och med den 1 Januari 2022 en ny lag som kräver klimatdeklarationer av nya byggnader.


Hur får jag som kund en klimatdeklaration och vad behöver jag tänka på?

Den huvudsakliga byggstenen i en klimatdeklaration är en resurssammanställning i form av samtliga material, total energi och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under byggskedet. 


Har man redan i tidigt skede framställt en byggkostnadskalkyl kan man ha stor användning av denna för att sammanställa grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden som krävs i resurssammanställningen.

För att klimatkalkylen skall bli så bra som möjligt så behövs ett bra underlag. Har du en byggkostnadskalkyl och/eller ritningsunderlag så underlättar det processen. Det är viktigt att man gör sitt yttersta för att få till så bra underlag som möjligt då det kommer hjälpa dig i framtiden om du vill klimatoptimera din byggnation. I början har man inte alla produkter och det är heller inte nödvändigt att bestämma redan där, även om det är önskvärt.